Stadgar

Stadgar för Föreningen Novahuset

Senast ändrad: 2022-03-22

§1 Firma 

Föreningens namn är Novahuset och är en ideell förening med organisationsnummer: 802443–9203

§2. Ändamål och syfte 

Novahuset är en politiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse och, utan vinstintresse, arbeta reaktivt och proaktivt mot sexuellt våld. Novahuset bryter föreställningar kring sexuella förväntningar och skapar förståelse för rätten till sin egen kropp. Föreningen drivs utifrån en vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld 

Föreningen skall göra följande: 

 • Erbjuda stöd för utsatta och anhöriga 
 • Erbjuda stöd och rådgivning till yrkesverksamma  
 • Arbeta förebyggande mot sexuellt våld genom föreläsningar och workshops
 • Arbeta uppsökande genom utåtriktat arbete i särskilt utsatta miljöer
 • Bidra i den offentliga debatten kring sexuellt våld 
 • Vara ett förtroendegivande komplement till andra samhällsinsatser

§3. Organisation 

Novahuset är en ideell medlemsförening och baserar sin verksamhet utifrån stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Föreningen består av de medlemmar som betalt medlemsavgift. 

§4. Säte 

Organisationens säte är i Linköping. 

§5. Medlemskap 

För medlemskap krävs att vederbörande instämmer i föreningens värderingar, stadgar och föreningens fattade beslut. För att bli medlem i Novahuset betalas en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller per kalenderår, därefter tar medlemmen själv ställning till nytt medlemskap i föreningen genom att fortsätta betala medlemsavgiften. Medlemsavgift som betalas innan den sista september gäller för innevarande kalenderår. Avgifter som inkommer oktober-december avser påföljande kalenderår. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken årsavgiften inte har betalts. 

Endast fysiska personer får kan vara medlemmar i Novahuset och medlemskapet är personligt. Medlemmar har möjlighet att sitta i styrelsen och får då avlägga tystnadslöfte. 

§6. Medlemsavgift 

Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet och får högst uppgå till 250 kr/år för enskild person. 

§7. Uteslutande av medlem 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, tystnadslöfte, motarbetar eller skadar föreningen, dess syfte eller verksamhet kan uteslutas. I fall när uteslutning är aktuellt följs Novahusets interna rutin. 

§8. Volontär

Som medlem har man möjlighet att engagera sig som volontär i Novahuset. För att bli volontär måste en genomföra intervju med ansvarig personal samt genomgå Novahusets grundutbildning. Volontärer får delta i aktiviteter, utbildningar och föreläsningar som Novahuset håller i eller blir bjudna till.

Volontär som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Volontär som inte har erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken årsavgiften inte har betalts.

§9. Årsmöte 

Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte. Verksamhetsåret löper från kalenderåret och ett år framåt. Årsmötet hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte hålles när styrelsen finner skäl därtill eller då en tiondel av medlemmarna alternativt revisorn begär detta. 

§10. Rösträtt 

Varje medlem som betalt medlemsavgift har en röst. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom i fråga om personval, då lotten avgör. Kan en inte närvara fysiskt kan denne rösta via telefon. 

§11. Kallelse 

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet. Information om motioner skall finnas med på dagordningen för årsmötet. Motioner samt styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast en vecka före årsmötet. 

§12. Ärenden vid årsmötet 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 • Mötets öppnande 
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 • Godkännande av dagordning 
 • Mötets behörighet och fastställande av röstlängd 
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse för förra året 
 • Revisorernas berättelse för förra året 
 • Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning 
 • Beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust 
 • Frågan om ansvarsfrihet 
 • Fastställande av medlemsavgift 
 • Val av styrelse, mandattid ett år 
 • Val av revisorer 
 • Val av valberedning 
 • Inkomna motioner eller förslag från styrelsen 
 • Mötets avslutande 

För att beslut ska kunna fattas i fråga på ordinarie eller extra årsmöte måste det vara angivet på dagordningen. Andra frågor kan diskuteras och hänskjutas till styrelsen för beslut/åtgärd. 

§13. Styrelsen 

Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utses av föreningens årsmöte. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen eller den som styrelsen utser. 

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet. I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet, vid lika har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Styrelsens uppgifter är att uppfylla föreningens ändamål och syfte (§2), bedriva verksamheten och träffas regelbundet under året. 

Styrelsen ska: 

 • ansvara för föreningens medel och egendom 
 • föra protokoll vid styrelsemötena 
 • avge verksamhetsberättelse att granska av föreningens revisor före beslut på årsmöte 
 • kalla till medlemsmöten, vilket är öppna för alla medlemmar i Novahuset 
 • kalla till årsmöte 
 • bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet 
 • besluta kring det budgetförslag som verksamhetschefen presenterar 
 • vid anställning har styrelsen personalansvar och arbetsmiljöansvar för verksamhetschef. Verksamhetschef har personalansvar mot övriga anställda 

§14. Firmatecknare 

På årsmöte eller extra insatt årsmöte väljs två av styrelsens ledamöter in som firmatecknare. En av dessa ledamöter ska vara ordförande. Båda firmatecknarna har rätt att teckna firman var för sig.

§15. Revision 

Novahusets förvaltning och räkenskap ska revideras av en revisor, revisorn väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att kontrollera styrelsens handlingar och medlemsregister. 

§16. Räkenskapsåret 

Räkenskapsåret är kalenderåret 1 jan – 31 dec. 

§17. Ändring av stadgar

Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet – eller på ett extrainsatt årsmöte – och då ska minst 2/3 av närvarande medlemmar rösta för förslaget. 

§18 Föreningens upplösning 

Om föreningen upplöses ska eventuella kvarstående medel doneras till liknande ändamål. 

§19. Allmänt 

För vägledning i föreningsfrågor sökes dessa i lagen för ekonomiska föreningar.