Stadgar

Stadgar för Föreningen Novahuset

§1 Firma

Föreningens namn är Novahuset och är en ideell förening med

organisationsnummer: 802443–9203

§2. Ändamål och syfte

Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse att utan vinstintresse tillhandahålla stöd för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, kränkningar och trakasserier. Föreningen skall också erbjuda stöd för deras anhöriga. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området.

Föreningen Novahuset är en fristående ideell förening som arbetar utifrån allas lika värde och människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall följande:

 • Ge stöd i form av samtal och telefon-, chatt- och mailjour,

samt i kontakter med ex myndigheter

 • Arbeta förebyggande och uppsökande genom ett utåtriktat arbete
 • Utbilda personer om jourens verksamhet
 • Bedriva opinionsbildande verksamhet och skapa debatt kring detta problem
 • Skapa förtroende för verksamheten
 • Synliggöra och upplysa om det sexualiserade våldet genom föreläsningar
 • Genom ett aktivt arbete stödja och stärka personer, både individuellt och i grupp
 • Verka för att synliggöra människors livsvillkor och situation i dagens samhälle
 • Motverka alla former av sexualiserande våld
 • Ge stöd åt anhöriga

§3. Organisation

Novahuset är en organisatorisk självständig ideell förening och baserar sin verksamhet utifrån stadgar och årsmötesbeslut. Föreningen består av de medlemmar som betalt medlemsavgift.

Vi på Novahuset är av uppfattningen att alla är jämlikar och ska behandlas därefter. Vi strävar efter ett samhälle där alla människor har friheten att vara sig själva – fritt från våld, sexuellt våld och en aktiv porrindustri.

§4. Säte

Organisationens säte är i Linköping.

§5. Medlemskap

Föreningen står öppen för såväl enskilda som företag och organisationer som instämmer i föreningens stadgar och föreningens fattade beslut. För att bli medlem i Novahuset betalas en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller per kalenderår. Sedan får man själv ta aktiv ställning till nytt medlemskap i föreningen genom att fortsätta betala medlemsavgiften eller inte. Ansökan om inträde som medlem i föreningen skall behandlas och avgöras av styrelsen. Styrelsen skall besluta om villkor och associering av medlem.

§6. Medlem

Man får som medlem möjlighet att genomgå Novahusets jourutbildning och engagera sig i det arbete som Novahuset företar sig. Som medlem erlägger man då ett tystnadslöfte och kan också väljas att sitta i styrelsen. Enskilda joursamtal eller mail får diskuteras inom jour om så behövs. Man får även delta i aktiviteter, utbildningar och föreläsningar som Novahuset håller i eller blir bjudna till.

§7. Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och får högst uppgå till 200 kr/år för enskild person och för företag högst 700kr/år.

§8. Uteslutande av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, tystnadslöfte, motarbetar eller skadar föreningens eller dess syfte eller verksamhet kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste en majoritet av styrelsen vara överens.

§9. Årsmöte

Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ. Styrelsen kallar

till årsmöte. Verksamhetsåret löper från kalenderåret och ett år framåt. Årsmötet hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte hålles när styrelsen finner skäl därtill eller då en tiondel av medlemmarna alternativt revisorn begär detta.

§10. Rösträtt

Varje medlem som betalt medlemsavgift har en röst. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, i fråga om personval avgörs denna genom lottning. Kan man inte närvara fysiskt kan man rösta via telefon. Föreningar och organisationer som har medlemskap i Novahuset har en representant av företaget som får rösträtt.

§11. Kallelse

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet. Information om motioner skall finnas med på dagordningen för årsmötet. Motioner samt styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast en vecka före årsmötet.

§12. Ärenden vid årsmötet

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Godkännande av dagordning
 • Mötets behörighet och fastställande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
 • Beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
 • Frågan om ansvarsfrihet
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelse, mandattid ett år
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Inkomna motioner eller förslag från styrelsen
 • Mötets avslutande

För att beslut ska kunna fattas i fråga på ordinarie eller extra årsmöte måste det vara angivet på dagordningen. Andra frågor kan diskuteras och hänskjutas till styrelsen för beslut/åtgärd.

§13. Styrelsen

Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utses av föreningens årsmöte. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen eller den som styrelsen utser.

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet.

I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet, vid lika har ordföranden utslagsrösten.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsens uppgifter är att uppfylla syftet och bedriva verksamheten och träffas regelbundet under året.

Styrelsen ska:

 • ansvara för föreningens medel och egendom
 • föra protokoll vid styrelsemötena
 • avge verksamhetsberättelse att granska av föreningens revisor före beslut på årsmöte
 • kalla till medlemsmöten, vilket är öppna för alla medlemmar i Novahuset
 • kalla till årsmöte
 • bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet
 • besluta kring det budgetförslag som verksamhetschefen presenterar
 • Vid anställning har styrelsen personalansvar och arbetsmiljöansvar för verksamhetschef. Verksamhetschef har personalansvar mot övriga anställda

§14. Firmatecknare

På årsmöte eller extra insatt årsmöte väljs två av styrelsens ledamöter in som firmatecknare. En av dessa ledamöter ska vara ordförande. Båda firmatecknarna har rätt att teckna firman var för sig

§15. Revision

Novahusets förvaltning och räkenskap ska revideras av en revisor, revisorn väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att kontrollera styrelsens handlingar och medlemsregister.

§16. Räkenskapsåret

Räkenskapsåret är kalenderåret 1 jan – 31 dec.

§17. Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet – eller på ett extra insatt årsmöte – och då ska minst 2/3 av närvarande medlemmar rösta för förslaget.

§18 Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses ska eventuella kvarstående medel doneras till liknande ändamål.

§19. Allmänt

För vägledning i föreningsfrågor sökes dessa i lagen för ekonomiska föreningar.

 

Senast ändrad: 2019-05-27