Stadgar

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN NOVAHUSET

Organisationsnummer 802443–9203

Stadgarna antogs vid årsmöte 2023-05-11

 

 • 1 FÖRENINGENS FIRMA 

Föreningens firma är Novahuset

 • 2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Novahuset är en partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse och, utan vinstintresse, arbeta reaktivt och proaktivt mot sexuellt våld. Novahuset bryter föreställningar kring sexuella förväntningar och skapar förståelse för rätten till sin egen kropp. Föreningen drivs utifrån en vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att göra följande: 

 • Erbjuda stöd för utsatta och anhöriga 
 • Erbjuda stöd och rådgivning till yrkesverksamma  
 • Arbeta förebyggande mot sexuellt våld genom föreläsningar och workshops
 • Arbeta uppsökande digitalt genom utåtriktat arbete i särskilt utsatta miljöer på nätet
 • Verka opinionsbildande i den offentliga debatten kring sexuellt våld 
 • Vara ett förtroendegivande komplement till andra samhällsinsatser
 • 3 ORGANISATION

Novahuset är en ideell medlemsförening och baserar sin verksamhet utifrån stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Föreningen består av de medlemmar som betalt medlemsavgift. 

 • 4 SÄTE

Föreningen har sitt säte i Linköping. 

 • 5 MEDLEMSKAP

Den som står bakom Novahusets verksamhet och ändamål i enlighet med § 2 i stadgarna kan bli medlem i föreningen. För medlemskap i föreningen betalas en årlig medlemsavgift samma kalenderår. Medlemsavgiften betalas senast en vecka före årsmötet om medlemmen ska ges rösträtt på årsmötet. Samtliga medlemmar som betalat årsavgift i tid har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Medlemskap är obligatoriskt för att vara volontär eller styrelsemedlem i föreningen. För nya volontärer som genomgått vidareutbildning under hösten och har betalat medlemsavgiften vid den tiden, räknas som att de betalat medlemsavgiften för nästa kalenderår. 

Endast fysiska personer får kan vara medlemmar i Novahuset och medlemskapet är personligt.

 • 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet.

 • 7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Medlem som ej betalat medlemsavgiften senast den 31 mars under ett kalenderår anses ha utträtt föreningen. Medlem som vill utträda föreningen anmäler detta skriftligen och anses därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 

 • 8 UTESLUTANDE AV MEDLEM

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar föreningens verksamhet och ändamål, eller uppenbarligen har skadat föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, getts tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 

 • 9 VOLONTÄR

Medlem har möjlighet att engagera sig som volontär. För att bli volontär ska en intervju och lämplighetsbedömning genomföras av ansvarig personal enligt föreningens interna rutiner. Innan volontärskapets påbörjan är det obligatoriskt att genomgå Novahusets grundutbildning. 

 • 10 STYRELSEN

Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen utses av föreningsstämman för högst två år. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen eller den som styrelsen utser. 

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet. I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet, vid lika har ordföranden utslagsröst. För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledarmöten är närvarande. 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.  Styrelsens uppgifter är att uppfylla föreningens ändamål och syfte (§2), bedriva verksamheten och träffas regelbundet under året. 

 • 11 FIRMATECKNARE

På årsmöte eller extra insatt årsmöte väljs två av styrelsens ledamöter in som firmatecknare. En av dessa ledamöter ska vara ordförande. Båda firmatecknarna har rätt att teckna firman var för sig.

 • 12 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen mellan 1 april och senaste före maj månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 • Mötets öppnande 
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 • Godkännande av dagordning 
 • Mötets behörighet och fastställande av röstlängd 
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse för förra året 
 • Revisorernas berättelse för förra året 
 • Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning 
 • Beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust 
 • Frågan om ansvarsfrihet 
 • Fastställande av medlemsavgift 
 • Val av styrelse, mandattid ett år 
 • Val av revisorer 
 • Val av valberedning 
 • Inkomna motioner eller förslag från styrelsen 
 • Mötets avslutande 

För att beslut ska kunna fattas i fråga på ordinarie eller extra årsmöte måste det vara angivet på dagordningen. Andra frågor kan diskuteras och hänskjutas till styrelsen för beslut/åtgärd. 

 • 13 RÖSTRÄTT

Varje medlem har en röst. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom i fråga om personval, då lotten avgör. Kan en inte närvara fysiskt kan denne rösta digitalt. Anställda i föreningen har ingen rösträtt. 

 • 14 KALLELSE

Kallelse till årsmötet ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelsen ska utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom e-post till angiven e-postadress senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte och två veckor före extra årsmöte, dock tidigast sex veckor före årsmötet. 

 • 15 MOTIONER

Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda två månader före årsmötet. Information om motioner skall finnas med på dagordningen för årsmötet. Motioner samt styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast en vecka före årsmötet. 

 • 16 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 17 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

Novahusets förvaltning och räkenskap ska revideras av en revisor, revisorn väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att kontrollera styrelsens handlingar och medlemsregister. 

 • 18 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet, eller på ett extrainsatt årsmöte, och då ska minst 2/3 av närvarande medlemmar rösta för förslaget. 

 • 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING  

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar efter beslut av årsmötet överlämnas till verksamhet med liknande syfte. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret i Linköping för avregistrering av föreningen.

 • 20 ALLMÄNT  

För vägledning i föreningsfrågor sökes dessa i lagen för ekonomiska föreningar.