För mig har det handlat om att göra något bra av det som har hänt mig, att det hemska på något sätt kunde vändas till något bra och till och med få en mening.
— Paulina Bengtsson, grundare av Novahuset

I oktober 2008 blev idén att starta den ideella föreningen Novahuset verklighet. "Nova", ny stjärna, är för oss en symbol för hopp och en ny början. Vi hade från start bestämt oss för att arbeta mot sexuellt våld och att vi skulle vända oss till alla - oavsett könsidentitet, ålder eller etnicitet. Vem som helst kan bli utsatt för sexuella övergrepp, och därför är det för oss en självklarhet att kunna erbjuda stöd till dig, vem du än är. Vi erbjuder även stöd och råd till dig som är anhörig.

Utifrån egna erfarenheter har vi förstått att möjligheten att få det stöd man behöver efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld är starkt kopplat till vart man befinner sig i landet. Genom vårt rikstäckande arbete och tillsammans med vårt stora kontaktnät kan vi lättare finnas till för dig vart du än bor och hjälpa dig att hitta rätt.

Vi har nu haft några lärorika, tuffa, utvecklande, fantastiska år tillsammans. Vi har föreläst för tusentals elever, utbildat verksamma och kämpat stenhårt för våra stödsökande med hjälp av våra hjältar till volontärer - och det kommer vi aldrig sluta att göra med drömmen om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Novahuset är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi finns tack vare alla de fantastiska volontärer som vi har. Utan dem hade vi inte kunnat fortsätta hjälpa och agera! Vi har också en styrelse och anställda i föreningen. Tveka aldrig att kontakta någon av oss!

 

ANSTÄLLDA

Paulina Bengtsson - Verksamhetsansvarig
paulina@novahuset.com

Agnes Hanson - Samordnare och föreläsare
agnes@novahuset.com

Emilia Klaar - Föreläsningsansvarig och föreläsare
emilia@novahuset.com

Erika Jägerbrink - Ekonomiansvarig
erika@novahuset.com

 

 

 

 

 

STYRELSEN 

Styrelsen är Novahusets beslutande organ och består av:

Sarah Unéus Kindblom - Ordförande
sarah@novahuset.com

Teres Wramell - Sekreterare och webbansvarig
teres@novahuset.com

Rebecca Karlsson - Kassör
rebecca@novahuset.com

Hanna Melin - Ledamot
hanna@novahuset.com

Barbara Wennerstrand - Ledamot
barbara@novahuset.com

Styrelsen sammanträder regelbundet varje månad och har till uppgift att kalla till årsstämma.

Valberedning

Vid sidan av styrelsens arbete sker valberedningens arbete.

valberedning@novahuset.com

 

Stadgar för Novahuset

Uppdaterade: 2015-07-03

§ 1 Firma
Novahuset är en ideell förening med organisationsnummer: 802443-9203

§ 2 Syfte och värdegrund

Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse att utan vinstintresse tillhandahålla stöd till för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, trakasserier och/eller kränkningar samt personer som använder sex som självskadebeteende och/eller har sex mot ersättning. Föreningen ska också erbjuda stöd för anhöriga. Föreningens ändamål är att informera, utbilda samt arbeta förebyggande mot allmänhet och yrkesverksamma inom relevanta områden. Föreningen strävar efter att genom olika initiativ och åtaganden lyfta frågan om problematiken kring sexualiserat våld. Novahuset är religiöst och partipolitiskt obundet.

Novahusets värdegrund bygger på allas lika värde, jämställdhet, mångfald samt människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar.

§ 3 Organisation

Novahuset är en självständig ideell förening och bygger sin verksamhet utifrån stadgar och årsmötesbeslut. Föreningen består av de medlemmar som betalt medlemsavgift.

§ 4 Säte

Organisationens säte är i Linköping med kontor på Fontänen, Västra vägen 32.

§ 5 Medlemskap

Föreningen står öppen för såväl enskilda som företag samt organisationer som delar Novahusets värdegrund, instämmer i föreningens stadgar och i föreningens fattade beslut. För att bli medlem i Novahuset betalas en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller per kalenderår. Medlemmar har rätt att delta och ha en röst på Novahusets årsstämma.

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och får högst uppgå till 200 kr/år för enskild person och för företag högst 700kr/år.

§ 7 Volontärer

Man får som volontär möjlighet att gå Novahusets grundutbildning och engagera sig i det arbete som Novahuset bedriver. Som volontär erläggs man då ett tystnadslöfte. Volontärer bör vara med på vidareutbildningar och träffar som Novahuset erbjuder.

§ 8 Uteslutande av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar eller skadar föreningens syfte eller verksamhet kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste ett enkelt majoritetsbeslut tas i styrelsen.

§ 9 Årsstämman

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Verksamhetsåret följer kalenderåret. Årsstämman hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsstämma hålls när styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då en tiondel av medlemmarna alternativt revisorn begär det.

§ 10 Rösträtt

Varje medlem som betalt medlemsavgift har en röst. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röster har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Kallelse

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skickar ut kallelsen. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner. Motioner skall vara styrelsen till handa tre veckor före årsstämman. Motioner samt styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast en vecka före årsstämman.

§ 12 Ärenden vid årsmötet

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Godkännande av dagordning

4. Mötets behörighet och fastställande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

8. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

9. Beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust

10. Frågan om ansvarsfrihet

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Budgetförslag för kommande verksamhetsår

13. Val av styrelse, mandattid ett år

14. Val av revisorer, mandattid ett år

15. Val av valberedning, mandattid ett år

16. Inkomna motioner eller förslag från styrelsen

17. Mötets avslutande

§ 13 Styrelsen

Styrelsen består av minst 3 och högst 9 ledamöter. Styrelsen utses av föreningens årsmöte. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen eller den som styrelsen utser.

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet.

I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet, vid lika har ordföranden utslagsrösten.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Det åligger styrelsen att:

  • ansvara för föreningens medel och egendom
  • föra protokoll vid styrelsemötena
  • avge verksamhetsberättelse att granskas av föreningens revisor före beslut på årsmöte
  • kalla till medlemsmöten, vilka är öppna för alla medlemmar i Novahuset
  • kalla till årsstämma
  • bereda ärenden som skall föreläggas årsstämma
  • presentera budgetförslag
  • ansvara för att volontärers rättigheter och skyldigheter efterlevs
  • träffas regelbundet och bedriva verksamhet i enlighet med paragraf 2
  • vid anställning har styrelsen personalansvar och arbetsmiljöansvar

§ 14 Firmatecknare
Novahusets firmatecknare utgörs av styrelseposterna ordförande och kassör. Firmatecknarna har rätt att teckna firman var för sig.

§ 15 Revision

Novahusets förvaltning och räkenskap ska revideras av en revisor. Revisorn väljs på årsstämman. Revisorn har rätt att kontrollera styrelsens handlingar och medlemsregister.

§ 16 Räkenskapsåret

Räkenskapsåret är kalenderåret 1 jan – 31 dec.

§ 17 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet eller på ett extra insatt årsmöte och då ska minst 2/3 av närvarande medlemmar rösta för förslaget.

§ 18 Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses ska eventuella kvarstående medel doneras till liknande ändamål. Beslut om föreningens upplösande sker på årsstämman/extrainkallad årsstämma.

§ 19 Allmänt

För vägledning i föreningsfrågor sökes dessa i lagen för ekonomiska föreningar.