Vad betyder…?

 

Asexuell

En person som alltid eller under en period inte upplever
någon sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller
vill inkludera andra när hen har sex. Det kan användas som ett paraplybegrepp och även innefatta ”demisexuell” vilket innebär en person som bara kan känna sexuell attraktion i samband med ett djupt emotionellt band, eller ”autosexuell”, det vill säga att bara vilja ha sex med sig själv.

Bisexuell

En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig bisexuell.

Bög

En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av killar/män. 

Cisperson

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida”.

Cisnormativitet

Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).

Dragking/dragqueen

En person som använder sig av sociala attribut och symboler för att tänja på gränserna mellan manligt och kvinnligt. Ibland med syfte att underhålla eller att på ett lekfullt sätt uttrycka en del av sin identitet.

Flata

En person som oftast identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk. Kan uppfattas som ett skällsord.

FTM/MTF

Förkortning för engelskans Female to Male; kvinna till man, och Male to Female; man till kvinna. Ett sätt att beskriva den transition som en del transpersoner genomgår eller genomgått för att olika delar av könet (kropp, juridik och könsuttryck) ska stämma överens personens könsidentitet.

Genderqueer (GQ)

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig genderqueer. Genderqueer kan användas synonymt med ickebinär och intergender. 

HBTQ

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Hen/ den

Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. Hen och den används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

Heteronormativitet

Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Alla påverkas av normerna, oavsett om man följer dem eller inte. Att följa eller passera inom normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning som diskriminering, utsatthet för våld, ignorans etc.

Heterosexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av ett annat kön än det egna.

Homofobi

Ideologisk övertygelse, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella.

Homosexuell

En person som blir kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.

Ickebinär

En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls.

Intergender

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Intersex/intersexualism

Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning. En person som inte är intersex kallas för dyadisk.

Kön

Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar:

Kropp

Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Rent kroppsligt finns det inte bara två kön utan kan ses som en skala.

Juridiskt kön

Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i personnumret. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på om barnet har snopp eller snippa.

Könsidentitet

En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner sig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man med mera).

Könsuttryck 

Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut (kläder, kroppsspråk, frisyr, röst etc.).

Könsbekräftande behandling

Den numera etablerade termen för det som tidigare benämndes som ”könsbyte” eller “könskorrigering”.
För att få rätt till könsbekräftande vård i Sverige idag krävs en könsdysfori-diagnos.
Denna ställs av psykiater vid någon av landets mottagningar som tillhandahåller könsidentitetsutredning.

Könsdysfori

Könsdysfori kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön. Ofta är denna känsla förknippad med ett psykiskt lidande och kan medföra en nedsatt förmåga att fungera i vardagen. Personer med könsdysfori kan få rätt till könsbekräftande vård och behandling.

Monoamorös/Monogam

En person som har sexuella och/eller emotionella relationer med en person i taget kan kalla sig monoamorös eller monogam.

MTF (Male to female) /FTM (Female to male)

En förkortning för den process som många transpersoner genomgår eller har genomgått för att såväl det juridiska könet, det biologiska könet och könsuttrycket ska bekräfta personens könsidentitet.

Pansexuell

Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Skillnaden mellan pan och bi är att pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två kön som bi i bisexuell antyder.

Polyamori

Att ha sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en person i taget. En person som väljer att ha sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en person kan kallas polyamorös eller flersam.

Pronomen

Det en person vill bli refererad till som när den blir pratad om i tredjeperson. Hon, han, hen och den är några exempel. Pronomen kan hänga ihop med en persons kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. Om du är osäker på en persons pronomen kan du fråga i ett enskilt samtal (”Vilket pronomen har du/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?”). En del föredrar att bli omnämnda med förnamn i stället för med pronomen.

Queer

Queer är ett brett begrepp som i grunden handlar om kritik mot att bli indelad i kategorier som har sin utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm. Med andra ord ett ifrågasättande av dominerande idéer om hur människor ska leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi ska uttrycka kön osv. Queer som identitet kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet.

Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i.

Transfobi

En ideologisk övertygelse, uppfattning eller värdering som innefattar en starkt negativ syn på transpersoner eller andra personer som har ett könssuttryck som bryter mot normen.

Transperson

Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Som transperson definierar sig en inte alls, eller delvis, med det kön en har fått tilldelat vid födsel. Att vara transperson kan innebära att en inte följer rådande normer för hur en ska vara som det tilldelade kön en fått vid födseln. Anta aldrig att någon annan är transperson utan låt den definiera eller uttrycka det själv.

Transsexuell

Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och könskorrigerande behandling.
En person kan bara få diagnosen transsexuell om den själv medgiver. Utöver tillgång till underlivskirurgi och nytt juridiskt kön får personer tillgång till andra delar av den könsbekräftande vården så som exempelvis hormonbehandling, överkroppskirurgi och röstträning. Denna process för att förändra kroppen brukar kallas transition. Att vara transsexuell har inget med en persons sexuella läggning att göra.

Transvestit

En person som klär sig i eller använder sig av andra attribut som traditionellt används av män respektive kvinnor. Transvestit är precis som andra begrepp något som personen själv definierar. Alla människor som bryter mot exempelvis klädnormer kring kön är därmed inte transvestiter.

Tvåkönsnormen/könsbinaritet

Den normen som i samhället säger att alla människor tillhör ett av endast två befintliga kön, vilket baseras på anatomi och reproduktiv förmåga. Normen delar upp kvinnor och män som två separata grupper, och förutsätter att de biologiska skillnaderna i grupperna är större än skillnaderna mellan individer. Tvåkönsnormen genomsyrar hela samhället såväl politiska beslut som tas i riksdagen, som enkla vardagliga beslut som att gå på en offentlig toalett eller välja omklädningsrum.

Tvåsamhetsnormen

En norm som bygger på att det är ”normalt” och eftersträvansvärt att endast ha en kärlekspartner som prioriteras över andra relationer och förtjänar en särskild status i privatlivet såväl som i förhållande till samhällsinstitutioner. Tvåsamhetsnormen präglar hur vi förväntas bilda familjer, organisera den privatekonomin och hushållet. Den utgår från äktenskapet och parrelationens strukturer. Det vill säga två personer som utvecklar en kärleksrelation och prioriterar den högst.