Yrkesverksamma och högskola

Föreläsningen för yrkesverksamma och högskolan syftar till att öka kunskapen inom nedanstående teman samt rusta personal och framtida yrkesverksamma i hur de kan förebygga, fånga upp och bemöta sexuellt våld. Temana kan med fördel kombineras, men även hållas separat. Ett tema tar en till två timmar. Det går även att genomföra samtliga föreläsningar digitalt om det önskas.

Du som beställare har möjligheten att kombinera flera olika teman, det går också att varva föreläsning med diskussion och case.

Utrustning: Projektor eller via länk
Kontakt: bokning@novahuset.com

Novahusets teman:

Tema: Unga, internet och övergrepp del I

Denna föreläsning riktar sig till vuxna och ger en gripande inblick i barn och ungas vardag på online. Innehållet berör ungas utsatthet på internet, vilka risker som finns och hur sexuellt våld kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahusets utbildare möter i det förebyggande arbete.Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya plattformar, brott och trender som lyfts i samtal med barn Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av  sexuella bilder, grooming, trakasserier och pornografi. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att förebygga sexuellt våld och kränkande beteenden samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt på sociala medier och internet. den ger även verktyg för att bemöta utsatthet på internet. 

Tid: 1.5-2 timmar

Tema: Unga, internet och övergrepp del II

Föreläsningen riktar sig till vuxna (vårdnadshavare och yrkesverksamma), den är en fortsättning på föreläsningen unga, internet och övergrepp. Föreläsningen syftar till att skapa förståelse för hur barns liv på internet ser ut och att ge konkreta tips och råd för hur samtal med barn om internet kan gå till. Den ger handfasta råd i hur en vuxen kan leda samtal, både förebyggande och när något har hänt samt vad som är viktigt att tänka på för att hjälpa barn att prata med vuxna och berätta om saker de eventuellt blivit utsatta för.

Tid: 1 timme + ev diskussionsfrågor

 

Tema: Sexuellt våld  

Den här föreläsningen ger inblick i den svenska sexualbrottslagstifningen samt vilka typer av sexuellt våld som Novahuset möter i sin verksamhet. Den ger insikt i reaktioner under och efter sexuellt våld samt verktyg i bemötande av utsatta. Föreläsningen har sin utgångspunkt i vad Novahuset möter i det förebyggande, stödjande och uppsökande arbete som föreningen bedriver. 

Tid: 1 timme

 

Tema: Prostitution och sexuell exploatering

Handeln med människors kroppar är ett ämne som präglas av mycket tystnad och tabu. Denna föreläsning ger en inblick i hur problematiken ser ut i verkligheten och ger insikt i hur vi kan motverka det. Föreläsningen berör frågor som prostitution, sexuellt självskadebeteende och riskbeteende samt vilka bakomliggande faktorer och varningssignaler som finns. 

Tid: 1-1.5 timmar